Motie Akerboom opgenomen in stelselherziening faunabeheer


Landelijke vrijstellingslijst blijft voorlopig in tact


De Tweede Kamer heeft vandaag over twee moties gestemd die van belang zijn voor de jacht en faunabeheer. De BBB-motie om vooralsnog geen uitvoering te geven aan de vorig jaar oktober ingediende motie Akerboom, die oproept ‘zo snel mogelijk’ de houtduif, zwarte kraai en kauw van de landelijke vrijstellingslijst te halen, werd aangenomen. De andere BBB-motie die pleitte voor het verruimen van de mogelijkheden voor inzet van predatiebeheer ten behoeve van onder meer de weidevogels haalde het niet.


Dat er uiteindelijk een knoop moest worden doorgehakt over wat te doen met de motie Akerboom was duidelijk. Wat betreft de Jagersvereniging was het logisch dat zolang het ministerie van LNV in samenwerking met de belanghebbende partijen in gesprek is en werkt aan een duurzame stelselherziening faunabeheer, een eventueel besluit over het aanpassen van de vrijstellingenlijst daarin zou moeten worden meegenomen. Met het aannemen van de motie blijft de landelijke vrijstellingslijst voorlopig in tact.


Grote financiële gevolgen

Al snel na het indienden van de motie Akerboom op 23 oktober 2023 kon de conclusie worden getrokken dat uitvoering geven aan deze motie  grote financiële gevolgen zou hebben voor de provincies, die dan aan de lat zouden komen te staan voor de schadevergoedingen aan landbouwgewassen. De onderbouwing om drie soorten van de vrijstellingslijst te halen, bleek bovendien lastig. Er bestaat discussie over het al dan niet toepassen van extra strenge richtlijnen bij de beoordeling van de Staat van Instandhouding (SvI) van algemeen voorkomende diersoorten. Een derde punt was dat het schrappen van enkele soorten van de landelijke vrijstellingslijst ook weer een berg administratieve lasten voor grondbezitters en beheerders met zich mee zou brengen.


Meer in lijn met EU

Deze zaken zijn niet in lijn met de wens in de toekomst het huidige systeem van faunabeheer meer in lijn te brengen met de Europese regelgeving bij de ons omringende landen en administratieve lasten voor grondbezitters en beheerders te verkleinen. De Jagersvereniging is blij dat deze valide argumenten hebben geleid tot het aannemen van de BBB-motie.


 


Hoe is er gestemd?

De motie van de leden Pierik en Van der Plas over de uitvoering van de motie-Akerboom (36410-XIV, nr. 9) betrekken bij de stelselwijziging in het faunabeheer werd aangenomen met:


– Voor (100): CDA, VVD, BBB, PVV, SGP, NSC, CU, Ja21,

– Tegen (50): Denk, D66, Forum, GL/PvdA, SP, PvdD, Volt


De motie van de leden Pierik en Van der Plas over predatorenbeheer aangaande de te beheren soorten en de stimulering van biotoop verbeterende maatregelen voor weidevogels werd verworpen met:


– Voor (66): BBB, NSC, CU, SGP, CDA, VVD, Ja21, Forum

– Tegen (84): Denk, D66, GL/PvdA, SP, PvdD, PVV, Volt


 


Het bericht Motie Akerboom opgenomen in stelselherziening faunabeheer verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 26-06-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.